Kontaktsjuksköterskans roll

Samordnande kontaktsjuksköterska

Att kontaktsjuksköterskefunktionen fungerar väl är en mycket viktig del för att målen i cancerplanen ska kunna uppfyllas. Syftet med en samordnande kontaktsjuksköterska är att utifrån patientens perspektiv skapa en mera sammanhållen vårdkedja.

kontaktsjuk.png

Syfte

Genom att införa en ny avancerad sjuksköterskeroll – Samordnande kontaktsjuksköterska – skapa en, utifrån patientens perspektiv, mer sammanhållen vårdkedja. Projektet startade februari 2015 och pågår till och med 2020.

Om rollen

Den samordnande kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att skapa en sammanhållen vårdkedja ur patientens synvinkel. De ska:

  • Verka för att skapa strukturerade rutiner för hur överlämningar ska ske, framförallt mellan kontaktsjuksköterskor, men även mellan specialistvård och ASIH och/eller primärvård för att öka tryggheten för patienten.
  • Tydliggöra ansvar och rutiner vid övergångar inom processen och skapa rutiner för aktiva överlämningar mellan enheterna.
  • Verka för minskade skillnader mellan olika delar av regionen och mellan befolkningsgrupper.
  • I samverkan med processledare medicin inom diagnosen säkerställa att vårdprocessen följer det standardiserade vårdförloppet (SVF).
  • Arbeta för att Min Vårdplan ska upprättas för samtliga patienter, för att öka        patientens delaktighet och möjlighet att göra aktiva val.
  • Skapa rutiner som säkerställer att patienter och deras närstående får möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina individuella behov från utredning till uppföljning.

De patientprocesser som ingår i projektet belyser olika utmaningar inom delar av vården med olika kontaktytor.

From 1 oktober 2017 finns en samordnande kontaktsjuksköterska i alla diagnoser. Rollen samordnas med processledarrollen, vilket innebär att läkare och sjuksköterska tillsammans har ansvar och befogenhet att leda arbetet tvärprofessionellt på regional nivå inom patientprocessens alla delar: förebyggande arbete, utredning, behandling, rehabilitering och palliativ vård.

Utvärdering och resultat

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med patienter, kontaktsjuksköterskor och chefer. Dessa visade att det finns ett behov av den nya rollen. Samordnadekontaktsjuksköterskan har möjlighet att ta ett helhetsperspektiv på kontaktsjuksköterskans arbetsprocess och se var  förbättringar behövs. De har även möjlighet att driva förändringarna vidare både mot ledning och i det dagliga arbetet.

Under projektets gång har det från även från flera håll rapporterats om fördelar med den nya rollen. De samordnande kontaktsjuksköterskorna har bidragit starkt till förbättringar inom cancervården och har en central roll inom arbetet med de standardiserade vårdförloppen.

Patientenkäter

Utvärdering av projektet sker också genom patientenkäter. 2015 genomfördes en baslinjeenkät för att kunna följa resultatet som satsningen ger. Enkäten skickades till patienter inom de aktuella diagnoserna. Våren 2017 skickades samma enkät ut till samma patientgrupp. Arbete med analys av materialet pågår men preliminära resultat visar bland annat att införandet av den nya rollen bidragit till att fler patienter både erbjuds kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan, jämlikheten ökar och att patientsäkerheten förbättras.

Artiklar och uppsatser

Den första vetenskapliga artikeln är publicerad och två är inskickade. Projektet har också resulterat i tre magisteruppsatser, en populärvetenskaplig artikel samt posterpresentationer på både nationella och internationella konferenser.

Länkar

Min vårdplan

Standardiserade vårdförlopp

Patient-reported perceptions of care after the introduction of a new advanced cancer nursing role in Sweden.pdf

Nästa steg

Eftersom projektet visat mycket goda resultat kommer projektet utökas till att omfatta alla cancerdiagnoser. Det nya projektet kommer att pågå fram till och med december 2020.

Samordnande kontaktsjuksköterskor:

Prostatacancer
Anna Hägglund

Övrig uro (njure och urinblåsa)
Jenny Rundgren

Tjock- och ändtarmscancer
Lena Söderqvist

Övre gastrointestinal cancer (esofagus, lever-galla, pankreas och ventrikel)
Liv Heike

Gotland, samtliga cancerdiagnoser
Åsa Wilson