Sthlm3 – Bättre diagnostik av prostatacancer

STHLM3-testet är ett blodprov, framtaget för män mellan 50 och 70 år, som analyserar en kombination av sex proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, intakt PSA, hk2, MSMB och MIC1), över 100 genetiska markörer och klinisk data (ålder, familjehistorik och tidigare vävnadsprov av prostatan) för att bedöma risken för en farlig prostatacancer (definierad som Gleason Score 7 eller högre) vid vävnadsprov.

STHLM3-testet har utvärderats i STHLM3-studien där 58 818 män från Stockholm har deltagit. STHLM3-testet minskar behovet av uppföljande vävnadsprov utan att missa farlig prostatacancer samt hittar farlig prostatacancer hos män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml (se ref 1 i referenslista nedan). Jämfört med dagens kliniska situation i Stockholm kan nästan hälften av alla biopsier undvikas utan att farlig prostatacancer missas (preliminära data, se ref 2 i referenslista nedan). Förutom att STHLM3-testet minskar biverkningarna och risken för överdiagnos för den enskilde patienten minskar det också förbrukningen av samhällets resurser (ref 3 i referenslista nedan).

Användning

STHLM3-testet kan ersätta PSA-prov för alla män mellan 50 och 70 år, med undantag av de män som följs upp efter behandlad prostatacancer. Män som tar STHLM3-testet ska informeras om negativa biverkningar av testning på samma sätt som i dag sker vid ett PSA-prov.

Hur fungerar STHLM3-testet?

STHLM3-testet är ett vanligt blodprov. Behandlande läkare får svar som visar om resultatet är normalt eller förhöjt samt en tydlig rekommendation om fortsatt hantering.

Vid STHLM3-test med normala värden får läkaren en av följande rekommendationer:

  • Låg risk för prostatacancer: Nytt prostatacancertest rekommenderas om 4-6 år.
  • Normal risk för prostatacancer: Nytt prostatacancertest rekommenderas om 2-4 år.

Vid STHLM3-test med förhöjda värden får läkaren en av följande rekommendationer:

  • Förhöjd risk för prostatacancer: Remiss till urolog rekommenderas. Biopsi rekommenderas om prostatavolym ≤ [X] eller vid positiv palpationsstatus. I annat fall rekommenderas nytt test om 2-4 år.
  • Förhöjd risk för prostatacancer: Remiss till urolog och biopsi rekommenderas.

Fortsatt utvecklingsarbete

Under slutet av första kvartalet 2016 kommer STHLM3-testet att finnas tillgängligt på laboratorier via Karolinska Universitetslaboratoriets katalog. Med tiden kommer allt fler laboratorier att kunna erbjuda testet.

Rekommendationerna baserade på STHLM3-testet kan komma att förändras om kunskapsläget ändras.

Referenslista 

  • Ref 1: STHLM3-testet minskar i en screeningsituation vävnadsprovtagningar med 32%, jämfört med PSA-provet, utan att farlig prostatacancer missas. STHLM-3 testet hittar också farlig cancer på män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml. Prostate cancer screening in men aged 50–69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study, The Lancet Oncologyhttp://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00361-7/abstract .
  • Ref 2: STHLM3-testet reducerar antalet prostatavävnadsprov med nästan hälften, jämfört med den kliniska situationen i Stockholm, utan att farlig prostatacancer missas. STHLM3-testet hittar också farlig cancer hos män med låga PSA-värden, definierade som 1-3 ng/ml. Manuskript, ej publicerat.
  • Ref 3: STHLM3-testet leder till positiv hälsoekonomi och sparar kostnader för samhället eftersom antalet vävnadsprovtagningar och efterföljande behandlingar minskar. En hälsoekonomisk analys av kostnader och hälsoeffekter vid införande av populationsbaserad screening med STHLM3 Modellen i Sverige jämfört med dagens situation med opportunistisk PSA-testning, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Manuskript, ej publicerat.

 

 

Läs mer om det nya testet på www.sthlm3-testet.se

——————————————————————————

Nytt test för prostatacancer revolutionerar vården

Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank
Henrik Grönberg, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.
Henrik Grönberg, överläkare och professor vid Karolinska Institutet.

– En stark drivkraft är att ny kunskap snabbt ska komma patienterna till nytta.
Det säger Henrik Grönberg vars forskning kring ett nytt test för prostatacancer på bara fem år gått från planeringsstadium till klinik.

För att diagnostisera prostatacancer används idag ett så kallat PSA-prov, ett test som länge varit omdebatterat eftersom PSA inte kan skilja mellan farlig och ofarlig cancer.
Henrik Grönberg, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, har under de senaste åren arbetat med STHLM3, en studie som fokuserat på att utveckla ett helt nytt test där man via ett vanligt blodprov kan analysera en kombination av sex proteinmarkörer, över 200 genetiska markörer samt kliniska data som ålder, familjehistorik och tidigare vävnadsprov från prostatan. Studien gjordes mellan 2012 och 2014 där det nya testet jämfördes med PSA-diagnostik genom att deltagare i studien, 59 000 män från Stockholm i åldrarna 50-69, testades med båda metoderna. Resultaten visar bland annat att det nya testet minskade antalet biopsier med ungefär en tredjedel jämfört med PSA. Testet hittade även allvarlig cancer hos män med låga PSA-värden, cancer som idag inte upptäcks.
– Vårt test innebär att vi kan minska antalet biopsier och öka sannolikheten att hitta en farlig cancer. Testet minskar risken för underbehandling av män med farlig cancer. Och många män som har en lindrigare form av sjukdomen slipper onödig, plågsam och ofta kostsam behandling, säger Henrik Grönberg.

Stor patientnytta
Förutom den stora patientnytta som det nya testet för med sig finns en annan intressant aspekt, de nya rönen har kommit patienterna till nytta på rekordtid i forskningssammanhang. Redan till hösten kommer testet att finnas tillgängligt på klinikerna i Stockholm.
– Ibland forskar vi väldigt mycket men kunskapen når inte alltid ut till patienterna. Jag vill visa att det faktiskt går att snabbt omsätta ny kunskap, som det här testet, i praktisk nytta.
Ett annat forskningsspår handlar om klinisk sekvensering av cancer.
– Här har vi fått stöd från PCM, Personalised Cancer Medicine. Detta projekt handlar om män med spridd prostatacancer. Vi ska med hjälp av ett blodprov ta ut plasman, där alla proteiner finns. I plasman finns även små DNA-bitar, så kallade fritt cirkulerande DNA, från tumören. Det är dessa vi vill komma åt.

Vanligt blodprov
Henrik Grönberg och hans forskargrupp har utvecklat en teknik för att kunna sekvensera tumörbitarna.
– Det innebär att vi i stället för att ta en biopsi på en tumör kan nöja oss med ett vanligt blodprov för att få ut all information vi behöver. Detta öppnar helt nya möjligheter för att bestämma vilken typ av tumör det handlar om, vilken typ av behandling som passar bäst och till att följa sjukdomens förlopp.
Henrik Grönberg hoppas att redan till hösten kunna starta studier där den här typen av analyser används för prostatacancerpatienter.
– Detta är ett helt nytt sätt att arbeta med individualiserad behandling, i slutänden handlar det om att ge rätt behandling till rätt patient. Vid prostatacancer finns det idag sju, åtta olika behandlingar att välja mellan. Genom denna analys får vi bättre underlag för att kunna avgöra vilken behandling som gör mest nytta för varje enskild patient.

Publicerad: 19 maj, 2016